Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en verantwoordelijke rechtbank van de firma Tan & Frieler Fliesenhandel GmbH

1. Rechtsgeldigheid

Onderstaande leveringsvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten en leveringen voor zover ze niet met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de verkoper worden gewijzigd of uitgesloten. Afwijkende bepalingen van de afnemer, die door onze firma niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn erkend, zijn voor ons niet bindend, zelfs als we daar niet uitdrukkelijk bezwaar tegen aantekenen.

2. Offertes:

2.1 Offertes zijn altijd vrijblijvend, tenzij aangegeven als 'bindend'. Offertes worden pas bindend door schriftelijke bevestiging van de verkoper. Met bevestiging van de opdracht is er sprake van een overeenkomst conform de verkoopvoorwaarden.

2.2 Buitendienstmedewerkers en vertegenwoordigers zijn niet bevoegd aanvullende mondelinge nevenovereenkomsten af te sluiten. Aanvullende mondelinge overeenkomsten zijn niet rechtsgeldig zonder schriftelijke bevestiging van de verkoper.

2.3 Stalen en monsters gelden slechts als voorbeelden van de gemiddelde kwaliteit en kleur van de te leveren goederen Stalen en monsters blijven eigendom van de verkoper.

3. Verzuim, niet-levering:

Wordt de leveringstermijn door de verkoper overschreden dan is zijn aansprakelijkheid voor schadevergoeding in geval van eenvoudige nalatigheid maximaal 5% van het aankoopbedrag. Verdere aansprakelijkheid van de koper blijft onverminderd van kracht.

4. Verzending en risico-overdracht:

4.1 Wijze van verzenden en de verzending wordt, tenzij anders overeengekomen, bepaald door de verkoper. De goederen worden op verzoek en voor kosten van de koper verzekerd. De koper levert, voor zover nodig, de arbeidskrachten voor het lossen van de geleverde goederen. De bouwplaats moet bereikbaar zijn voor een zware, beladen vrachtwagen. Eventueel ontstane kosten door verzakking of vastrijden op de toegangsweg naar de bouwplaats geeft de verkoper het recht de ontstane kosten op de koper te verhalen. Het lossen dient onverwijld en vakkundig met voldoende arbeidskrachten te worden uitgevoerd door de koper. Wachttijden worden doorberekend.

4.2 Wordt de verzending op verzoek van of als gevolg van nalatigheid van de koper vertraagd, dan worden de goederen opgeslagen op kosten van en voor risico van de koper. In dit geval geldt de kennisgeving van gereedheid voor verzending als verzending.

4.3 Bovendien gaat het risico met de overhandiging van de goederen aan een vervoerder of transporteur op zijn laatst bij het verlaten van het magazijn over op de koper.

4.4 Transportschade of manco's dienen onverwijld bij de vervoerder of de transportonderneming te worden gemeld ter controle. Daarbij dient de koper de klachten schriftelijk vast te laten leggen. Het voor zulke gevallen bestaande klachtenafhandelingsformulier dient ongevraagd en onverwijld aan de verkoper te worden overhandigd. Vastgestelde manco's of beschadigingen bij transport, door eigen voertuigen van de verkoper moeten op het afleveringsbewijs, waarop ook de naam van de chauffeur moet staan, worden aangegeven.

5. Prijzen en betaling:

5.1 Facturen dienen, voor zover niet schriftelijk anders overeengekomen, direct na ontvangst contact en zonder korting te worden voldaan. Discountable wissels en cheques worden alleen geaccepteerd voor betaling en zijn alleen mogelijk bij uitdrukkelijke overeenkomst. Crediteringen van wissels en cheques vinden, mits ze zijn binnengekomen, plaats met aftrek van de kosten met valutering op de datum waarop verkoper over de tegenwaarde kan beschikken. De vorderingen van de verkoper zijn direct opeisbaar als de koper zich niet houdt aan de betalingsvoorwaarden – ook die uit andere overeenkomsten – of feiten bekend worden, waardoor de aanspraak van de verkoop op zijn tegenprestaties door wanprestatie van de koper in gevaar komt.

5.2 In geval van betalingsverzuim wordt, ongeacht de invordering van verdere verzuimschade – wettelijke rente doorberekend. Door handelaren wordt ten minste rente doorberekend vanaf de vervaldatum conform §§ 352, 353 Handelsgesetzbuch. Korting voor contact wordt niet verleend als de koper een achterstand heeft in de betaling van eerdere leveringen. De koper kan uitsluitend verrekenen met vorderingen die als onbetwist of rechtsgeldig zijn beoordeeld. Retentie kan uitsluitend geldend worden gemaakt voor zover het op dezelfde contractverplichting berust. Betalingen aan medewerkers van de verkoper mogen alleen worden gedaan als zij kunnen aantonen dat zij over een geldige incassovolmacht beschikken.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de aankoopsom volledig is betaald. Bij goederen die de koper in het kader van zijn commerciële activiteiten van hem betrekt, behoudt de verkoper het eigendom tot alle vorderingen op de koper voortvloeiende uit de zakelijke overeenkomst inclusief de toekomstige vorderingen ook uit gelijktijdig of later afgesloten overeenkomsten, zijn voldaan. Dit geldt ook dan als afzonderlijke of alle vorderingen van de verkoper in een lopende rekening zijn opgenomen en de balans is opgemaakt en erkend. Bij overtreding van belangrijke contractuele verplichtingen, in het bijzonder bij betalingsverzuim, is de verkoper gerechtigd de goederen na een vastgestelde termijn terug te nemen en is de koper verplicht deze te overhandigen. Bij terugname en inbeslagneming van de goederen door de verkoper is ontbinding van de overeenkomst alleen dan mogelijk als de verkoper dit uitdrukkelijk schriftelijk verklaart. Bij inbeslagnemingen of andere ingrepen van derden moet de koper de verkoper hiervan schriftelijk op de hoogte stellen door het inbeslagnemingsverslag plus de beëdigde verklaring over de identiteit van het in beslag genomen goederen naar de koper te zenden.

6.2 De koper is gerechtigd de goederen via de normale gang van zaken door te verkopen op voorwaarde dat de vorderingen uit de doorverkoop als volgt naar de verkoper overgaan: De koper staat direct alle vorderingen met alle bijbehorende nevenrechten af aan de verkoper, die voortvloeien uit de doorverkoop aan de afnemer of aan derden, en wel ongeacht of de onder (eigendoms-)voorbehoud geleverde goederen zonder of na verwerking door worden verkocht. De koper is, ook na afstaan van de goederen, gemachtigd tot het incasseren van deze vorderingen. De bevoegdheid van de verkoper, de vorderingen zelf te incasseren, blijf hiervan onaangetast, maar de verkoper verplicht zich de vorderingen niet te incasseren zolang de koper zijn betalingsverplichtingen naar behoren nakomt. De verkoper kan verlangen, dat de koper hem de afgestane vorderingen en hun schuldeisers bekend maakt, alle voor het incasseren vereiste gegevens meldt, de daarbij behorende stukken overhandigt en de schuldeisers op de hoogte stelt van de overdracht. Worden de goederen samen met andere goederen, die de verkoper niet toebehoren, doorverkocht, dan geldt de vordering van de koper op de afnemer ten bedrage van de tussen verkoper en koper overeengekomen leveringsprijs als afgestaan.

6.3 Be- en verwerking van deze onder (eigendoms-)voorbehoud geleverde goederen geschieden voor de verkoper als fabrikant in de zin van § 950 Bundesgesetzbuch, zonder hem te verplichten tot acceptatie. De verwerkte goederen gelden als onder (eigendoms-)voorbehoud geleverde goederen in de zin van deze voorwaarden. Worden de onder (eigendoms-)voorbehoud geleverde goederen met andere, niet aan de verkoper toebehorende voorwerpen verwerkt of onlosmakelijk verbonden, dan verkrijgt de verkoper het mede-eigendomsrecht aan de nieuwe goederen in verhouding tot de factuurwaarde van de onder (eigendoms-)voorbehoud geleverde goederen voor de factuurwaarde van de andere gebruikte goederen op het moment van verwerking of verbinding. De zo ontstane mede-eigendomsrechten gelden als onder (eigendoms-)voorbehoud geleverde goederen in de zin van deze voorwaarden. Worden de goederen van de verkoper met andere bewegende voorwerpen tot één zaak verbonden of onlosmakelijk vermengd en is de andere zaak als hoofdzaak te beschouwen, dan geldt als overeengekomen, dat de koper het mede-eigendom pro rata overdraagt aan de verkoper, voor zover de hoofdzaak hem toebehoort.  Voor het door de verwerking en de verbinding of vermenging ontstane zaak geldt voorts hetzelfde als voor de onder (eigendoms-)voorbehoud geleverde goederen.

6.4 De verkoper verplicht zich zijn rechtmatige veiligstellingen in zoverre vrij te geven als hun waarde de veilig te stellen vorderingen, voor zover deze nog niet zijn geïncasseerd, met meer dan 10% overschrijdt.

6.5 De koper is verplicht op zijn kosten de onder (eigendoms-)voorbehoud geleverde goederen tegen brand en diefstal te verzekeren en ons op verzoek de verzekeringspapieren te overleggen."

7. Gebreken, garantie en aansprakelijkheid:

7.1 De rechten voortvloeiende uit §§ 377, 378 Handelsgesetzbuch gelden met dien verstande dat de koper, die handelaar is in de zin van het HGB, alle zichtbare gebreken, manco's of foutieve leveringen binnen acht werkdagen na levering en de koper, die geen handelaar is, alle zichtbare gebreken, manco's of foutieve leveringen binnen twee maanden na levering, in ieder geval vóór verwerking of inbouwen schriftelijk moet melden. Voor het berekenen van de termijn zijn het tijdstip voor overhandiging en de dag van ontvangst van het klachtenformulier maatgevend.

7.2 Bij rechtmatige gebreken kunnen wij kiezen voor reparatie of vervanging. Bij mislukken van de reparaties of vervangende levering kan de klant een overeenkomstige korting of naar keuze ontbinding van de koopovereenkomst eisen. Fabrieksmatige afwijkingen in de afmetingen, inhoud, gewichten, kleuren en de oppervlaktetextuur, in het bijzonder bij nabestelling, die binnen de normen van de tolerantie vallen, geven geen recht op reclamatie.

7.3 Rechten van de koper jegens de verkoper en derden op schadevergoeding zijn uitgesloten. Dit geldt niet voor schade uit (lichamelijk) letsel of schade aan de gezondheid. Voorts geldt de uitsluiting van aansprakelijkheid niet als de schade is gebaseerd op een grove nalatigheid van de verkoper of een van zijn wettelijke vertegenwoordigers of derden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ten slotte niet voor het geval dat schade terug te voeren is op overtreding van de wezenlijke plichten van de verkoper. In dit geval is verkoper aansprakelijk voor schade, evenwel slechts tot maximaal het bedrag, zoals dit bij sluiting van de overeenkomst of onderhandeling daarover als mogelijk gevolg van plichtsverzuim voorzienbaar was of met inachtneming van de omstandigheden, die de verkoper moest kennen voorzienbaar waren.

Uw contactpersoon bij ons:

Serdar Tan

Directie

Openingstijden:

Maandag tot en met vrijdag         8.00–18.00 uur

Zaterdag                                      9.00–13.00 uur  

Zondag (alleen showroom geopend)

                                                   15.00–17.00 uur

Tan & Frieler Fliesenhandel GmbH

Siemensstraße 7

48599 Gronau

Tel.: +49 2562 964880

info@tan-frieler.de

facebook.com/tan.frieler